Voice Dialogue is an approach that was developed by Hal and Sidra Stone.

It originated in their personal relationship. Over time, through deepening understanding, a theoretical framework was developed for Voice Dialogue. And it found many applications.

Voice Dialogue has evolved into an exceptionally refined, fundamental and specific approach, based on the assumption that a human being consists of parts, which are called subpersonalities. In this approach we work with the experience and awareness of these subpersonalities. The subpersonalities (and constellations thereof) are energy bodies that our psyche consists in. Each of them has its own will, its own wishes, its own history and its own world of experience and feelings.

Voice Dialogue is a natural approach that aligns with what is and brings profoundness in what is. Everything is already there. All psychic abilities are potentially already present within us. Through talent and by the process of socialization, some of these potentials grow out, and because of that they form a large part of who (we think) we are. Other potentials are pushed away or are not developed. Our field of vulnerability is the spark in this energetic development process of our psyche.

There can be conflict between different subpersonalities, because it is a given that they are fundamentally different in nature. As a consequence we may live in an undermining inner conflict. Voice Dialogue neither can nor desires to eliminate or change these differences, but rather can increase our ability to bear with these differences and to integrate them in our life.

Often we know and live our subpersonalities only superficially, because anytime it emerges, it is compensated or replaced by a counterpart. The role and contribution of the subpersonality therefore remains limited and we miss the rich potential it carries. We may collide with certain sub personalities that we encounter in others. Then we may feel discouraged, we don’t know what to do, or those subpersonalities may evoke strong rejection and judgement in us.

A strength of Voice Dialogue is that nothing is excluded. Nothing needs to be discarded. It rather adds and deepens. That results in more inner space, which allows the emergence of a healthier balance and more freedom of choice.

Topics in Voice Dialogue
The creators of Voice Dialogue, Hal and Sidra Stone, in response to questions from their students, write about essential topics in this section. They are reproduced here with their kind permission. Here you can find the original texts from their website.

Each topic is an explanation of a fundamental concept in Voice Dialogue, or a clarification of a distinction between related concepts.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.